כאן הקנייה בטוחה
כאן הקנייה בטוחה
2023-07-20T10:55:05+03:00

ברוכים הבאים לאתר  "הוביבו" בכתובת www.hobbybo.com (להלן: “האתר“).

אנו מודים לכם שבחרתם באתר "הוביבו"  (להלן "הוביבו" או "האתר"). בטרם גלישה באתר, לרבות ביצוע כל פעולה כגון תגובה לכתבה, שיתוף תכנים, רכישה או השתתפות בפעילות כלשהי באתר, עלייכם לקרוא את תנאי השימוש המפורטים ולהכיר את מדיניות הפרטיות של האתר.

אנו עומדים לשירותכם בכל שאלה או אי-בהירות בדואר האלקטרוני hobby0803@gmail.com

תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון רבים, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

תנאי שימוש באתר בתכנים ובשירותים הכלולים בו:

אנא קראו תנאים אלו בעיון, שכן הכניסה לאתר, השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מהווה הסכמה מצדכם לתנאים הכלולים במסמך זה.

1.     כללי

1.1  מסמך זה הינו הסכם בינכם לבין הוביבו ו/או מיכל בן אסאייג וגילה קדיש ו/או כל מי מטעמם (להלן: "החברה") בנוגע לביצוע פעולות, צפייה ו/או הורדה של תכנים וקבלת שירותים שונים המוצעים לכם באמצעות אתר אינטרנט זה (להלן: "השירותים"). בעצם הכניסה לאתר ו/או השימוש שלכם בשירותים ו/או מתן האפשרות על ידכם לצדדים שלישיים לעשות כן, הנכם מקבלים על עצמכם את כל תנאי ההסכם, כולם יחד וכל אחד לחוד.

1.2  השימוש באתר ובתכניו, לרבות השימוש באתר באמצעות מכשירי קצה שונים וקריאת מידע, הודעות או מודעות המתפרסמות בו, מעידה על הסכמתם של המשתמשים ואישורם לאמור בתנאי השימוש כפי שיתעדכנו על ידי החברה מעת לעת. השימוש באתר מותנה בכך שהמשתמשים יקראו תנאים אלו בעיון ובקפידה בטרם השימוש באתר, ויעמדו בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה.

1.3  אם הינכם מתחת לגיל 18, אנא קראו תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריכם (או אפוטרופוס אחר). אם אתם (או הוריכם) אינכם מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינכם רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

1.4  הסכם זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

1.5  אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.

1.6  הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין המשתמשים לבין האתר או באי כוחו. השימוש באתר מעיד על כך שהמשתמשים קראו, הבינו והסכימו לכל התנאים שלהלן במלואם.

1.7  השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר (למשל, שירותים בתשלום, השתתפות במבצעים או קבלת הטבות שונות) עשוי להיות כפוף לתנאים נוספים, אשר יופיעו בסמוך לאותם שירותים מוצעים. במקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי הסכם זה לבין התנאים הנוספים, יגבר האמור בתנאים הנוספים.

2.     מהות האתר

אתר הוביבו הינו אתר המציע פלטפורמה נוחה וידידותית למסחר במוצרים מקוריים שנעשו על ידי יוצרים ומידע נוסף הקשור בהם.

3.     שימוש באתר

3.1  המשתמשים אינם רוכשים ואינם מקבלים זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בו, למעט זכות השימוש בו כמפורט בהסכם זה, והם אינם רשאים לעשות כל שימוש באתר, יישומיו, ובמידע המופיע בו מעבר לשימוש פרטי ואישי בהתאם לתנאי השימוש, וכן אינם רשאים לדרוש שהתכנים יפורסמו או שיוסיפו להתפרסם.

3.2  החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

 

4.     בעלות וזכויות בחומרים

4.1  השימוש  בתכנים הינו אך ורק למטרות פרטיות ואישיות.

4.2  המידע הכלול באתר ובשירותים מוגן בזכויות יוצרים ובזכויות קניין רוחני אחרות, של החברה או של ספקים אחרים, בהתאם לחוקי מדינת ישראל, אמנות והסכמים בינלאומיים, דיני קניין רוחני של מדינות אחרות והסכמים בין החברה לבין ספקי תוכן שונים. מותר להשתמש בשירותים רק באופן אישי ולא מסחרי. אסור להעתיק את השירותים או את תוכנם, לשכפלם, לשנותם, להפיצם, לשדרם, להציגם בציבור או במקום ציבורי או בפני קהל, לבצעם, לפרסמם, להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, או להעבירם הלאה, באופן זמני או קבוע, חלקי או מלא אלא אם ניתנה הסכמת החברה לכך מראש ובכתב. ביצוע פעולות כאמור, עלול לפגוע בזכויותיה של החברה ו/או בזכויות של צדדים שלישיים כמו גם לחשוף אותה לתביעה על פי דין.

4.3  השימוש בשירותים והגלישה באתר מותנה בהסכמתכם ובהתחייבותכם כי לא תעשו או תבצעו או תהיו מעורבים בביצוע פעולות המפרות תנאי הסכם זה, במישרין ו/או בעקיפין, ובפרט, פעולות הגורמות להפרת זכויות קניין רוחני של החברה ושל ספקי התכנים באתר. לפיכך, בעשותכם שימוש בשירותים המוצעים באתר ובעצם הגלישה לאתר, הנכם מתחייבים שלא לבצע פעולות כאלו.

4.4  החברה תהא רשאית לנהוג באתר ובתכניו השונים מנהג בעלים, לעשות בהם כל שימוש וזאת ללא צורך בקבלת אישורכם ו/או הסכמתכם. בעצם הגלישה באתר ו/או צריכת השירותים הנכם מוותרים על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה משפטית או אחרת הקשורה באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים אשר עשויים להיות מועלים על ידכם לאתר.

4.5  ככל שלדעתכם הועלו לאתר חומרים הפוגעים בזכויות הקניין הרוחני שלכם הנכם מוזמנים לדווח לנו על כך באמצעות כתובת המייל: hobbybo0803@gmail.com.

 

5.     אתרים מקושרים

באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים אחרים ו/או להופיע מודעות פרסומת של צדדים שלישיים ו/או תכנים פרסומיים ממומנים. אתרים ו/או מודעות אלה אינם נתונים לשליטתו של האתר והוא אינו נושא בשום אחריות לתכנים המופיעים בהם או להסתמכות על אותם תכנים.

6.     פרסומת של צדדים שלישיים

החברה או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר והאחריות הבלעדית ביחס לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי חלה על הגוף המפרסם בלבד.

7.     הסכמה לקבלת דיוור מהאתר וממשתמשים אחרים

7.1  הרישום לאתר מהווה בין היתר הסכמה לקבלת חומר שיווקי באמצעות הדואר האלקטרוני בתדירות הנתונה לשיקול דעת החברה. המשתמשים יכולים לבקש בכל עת להפסיק את קבלת החומר השיווקי באמצעות פניה לחברה בבקשה להפסיק את משלוח החומר השיווקי באמצעות כתובת הדוא”ל הבאה: hobbybo0803@gmail.com. השימוש באתר ואישורכם לקבל דיוור תוכן פרסומי מעיד על הסכמתכם המפורשת לקבלת דברי פרסומת מטעמנו, כמשמעות הסכמה זו בהוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. דברי הפרסומת ישלחו אליכם לפי המידע שמסרתם לנו במהלך הרישום לאתר, או הפרטים שאפשרתם לנו גישה אליהם ככל ונרשמתם לשירות באמצעות חשבונכם ברשתות חברתיות, או בכל מקרה אחר בו מסרתם לנו את פרטייכם, כגון באמצעות טפסי יצירת הקשר הכלולים בשירות.

7.2  בכל עת, תוכלו לחזור בכם מהסכמתכם ולהודיע לנו על סירוב לקבלת דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שנשלח אליכם מי מטעמנו. אנו אף נהיה רשאים להשתמש בפרטים שמסרתם לצורך משלוח עלוני מידע ותוכן שאינם מהווים דבר פרסומת.

8.     רישום לאתר

8.1  במידה שתידרשו להירשם לחלק משירותי האתר, יתכן והרישום ייעשה באמצעות חשבונכם ברשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטאגרם, גוגל וכו'. בעצם הרשמתכם לשירות באמצעות חשבון הרשת החברתית שלכםך, אפשרתם לנו גישה למידע הבסיסי אודותיכם בפרופיל הרשת החברתית שלכם, כגון שמכם, כתובת הדוא"ל שלכם וכל מידע ותוכן אחר הזמין לעיון בחשבון הרשת החברתית שלכם. גישתנו למידע ולתכנים כאמור מוגבלת למידע ולתכנים שמפעיל הרשת החברתית בה אתם משתמשים מאפשר לנו גישה אליהם, וזאת בהתאם להגדרות הפרטיות שלכם באותה רשת חברתית, אותן אתם יכולים לשנות מעת לעת באמצעות ממשק הרשת החברתית.

8.2  אנו רשאים לקבוע ולהוסיף מעת לעת דרכי רישום אחרות ונוספות ובכלל זה רישום ישיר שאינו מחייב הזדהות באמצעות חשבון רשת חברתית. במהלך רישום כאמור תתבקשו למסור לנו פרטים אישיים מזהים ופרטי יצירת קשר איתכם, כגון שמכם המלא, כתובת דוא"ל פעילה, גילכם ועוד.

8.3  ביצוע עסקאות ושימוש בשירותים נוספים באתר טעונים הרשמה לאתר. במסגרת ההרשמה יידרשו המשתמשים למסור מידע אישי, כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים ומספר טלפון נייד ("נתונים"). חלק מהנתונים שתתבקשו למסור הינם פרטי חובה – כלומר לא ניתן להירשם מבלי למסור פרטים אלו. פרטי החובה יסומנו באופן מפורש. הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש במידע כאמור מפורטים במסמך "מדיניות הפרטיות". משתמשים אשר ביצעו את תהליך ההרשמה יקראו "משתמש רשום".

8.4  בנוסף לנתונים יוכלו המשתמשים לבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהוי לצורך קבלת השירותים. הינכם אחראיים באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה וכן לפעולות המבוצעות באמצעות חשבונכם באתר. הינכם מתחייבים להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלכם ו/או על כל הפרת סודיות אחרת. מבלי לגרוע מהאמור מובהר כי לחברה לא תהא כל אחריות לשימוש בלתי מורשה בחשבון המשתמש.

8.5  במסגרת ההרשמה לאתר יתכן ואפשר קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידכם לחברה לבין חשבונותיכם ברשתות חברתיות ובכלל זה לחשבון הפייסבוק הפרטי שלך, ואחרים ("החשבונות ברשתות החברתיות").

8.6  הינכם מתחייבים לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיכם, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. כמו כן, הינכם מתחייבים לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו.

8.7  הנתונים שתמסרו בעת ההרשמה לאתר ו/או בעת עדכון פרטיכם (כפי שיעשה מעת לעת), יישמרו במאגר המידע של החברה. אינכם נדרשים על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכלו להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה.

8.8  החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לכם על ידה באתר, בכל מקרה בו החברה תהא סבורה, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כי המידע שמסרתם אינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, והכל עם או בלי הודעה מוקדמת.

 

9.     צדדים שלישיים

9.1.      לצורך שימוש בשירותים מסוימים ייתכן שתספק לכם החברה תוכנות ו/או תכנים שלה ו/או של צדדים שלישיים ו/או תפנה אותכם לאתר של ספקי תוכנה ו/או תכנים לשם הורדתה. הנכם מתחייבים לפעול על פי תנאי הרישיונות של התוכנות האמורות. במקום בו השימוש בתוכנות מותנה בתשלום, הנכם מתחייבים לשלם כנדרש. שימוש בלא תשלום מהווה הפרה של תנאי רישיון התוכנות, אשר עלול לגרום, בין השאר, להפרה של דיני זכויות יוצרים ואסור על פי דין. החברה לא תיתן תמיכה לתוכנה שנעשה בה שימוש בניגוד לתנאי הרישיון, והחברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את מתן השירותים ללא הודעה מוקדמת ולנקוט בכל צעד אחר על פי דין.  

9.2.      יתכן ודרך האתר ו/או תכניו תוכלו לגשת לתכנים ולשירותים של צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה. תכנים ושירותים אלה, המסופקים ישירות על-ידי צדדים שלישיים, אינם באחריות החברה, גם אם תספק אליהם החברה קישוריות (hyperlinks).קישורית אל אתר מסוים וממנו אינה מהווה הבעת תמיכה או מתן חסות על-ידי החברה לגבי אותו אתר ו/או ערובה לגבי איכות וסוג השירותים אותם הוא מספק. כדי לברר את התנאים והמחירים החלים על תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, פנו לספקים הרלוונטיים. עם זאת, תעריף החברה לשירותים עשוי לחול בנוסף. עם זאת, יש לציין כי ייתכן שתיפולנה טעויות בתהליך עיבוד ופרסום תכני האתר. האתר אינו אחראי לכל מידע הכלול בתוכן ולא יהיה אחראי לכל פגיעה שעלולה להיגרם כתוצאה משימוש בתוכן הנמצא באתר. החברה ממליצה לכל המשתמשים במידע לבדוק את תוכנו באופן עצמאי; האמור באתר אינו מהווה תחליף להתייעצות עם מומחה ו/או לבדיקה עצמאית של המשתמשים.
במקרה של טעות כאמור לעיל לא תעמוד למשתמשים הזכות ליהנות מהטעות בכל צורה שהיא. האתר ו/או החברה אינם אחראים לשום נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל הסתמכות עליו הינה על אחריות המשתמשים בלבד. האתר ו/או החברה לא יהיו מחויבים לפצות את המשתמשים בגין כל נזק או הפסד שאירע להם כתוצאה מהשימוש באתר. המשתמשים מוותרים על כל טענה או תביעה כלפי האתר הנובעת משימוש בתוכן האתר או הסתמכות אליו.

9.3.     כל מגע עם גורמים חיצוניים הכלולים באתר, או השתתפות במבצעי קידום מכירות, כולל האספקה והתשלום תמורת מוצרים ושירותים, וכל תנאי, חיוב או מצג הקשורים לעסקים או למבצעים כאלה, מתקיימים אך ורק בינכם לבין הגורם החיצוני או המפרסם. אנו לא נהיה אחראים ולא נשא בחבות לגבי כל חלק של עסקים או מבצעים כאלה.

9.4.     מותר לכם להפנות לאתר זה באמצעות קישור שתעלו באתרי אינטרנט אחרים. עם זאת, עליכם לעשות זאת רק בדרך של קישור לעמוד הבית של האתר ולא באמצעות קישורים עמוקים (המפנים לעמוד פנימי באתר). אין להציג תכנים מהאתר באמצעות טכנולוגית מסגור (framing), או כל טכנולוגיה אחרת באמצעותה מוצגים למשתמשים באופן משולב תוכן מאתר זה ומאתר אחר.

9.5.     אין  לקשר לאתר כל קישור, מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות או אפליה פסולה, או כל תוכן אחר המנוגד לחוק.

9.6.     האתר מעמיד לרשותכם כלים לשיתוף וקישור תכנים מהשירות באמצעות רשתות חברתיות שונות ושירותים מקוונים של צדדים שלישיים, כגון פייסבוק. תשומת לבכם כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותי צד ג' כאמור נעשה על אחריותכם בלבד. שימוש כאמור אינו קשור לאתר והוא יהיה כפוף לרוב למסמכים המשפטיים המסדירים את פעילותן של הרשתות החברתיות ושירותי צד ג' הללו, לרבות תנאי השימוש בשירותים מקוונים אלה ומדיניות הפרטיות הנהוגה בהם. מסמכים משפטיים אלה אינם מטעמנו.

10.  ביצוע עסקאות באתר

 

10.1.   העסקאות באתר מבוצעות על פי כללי האתר בטופס "תנאי ההתקשרות עם המוכרים" [לינק לטופס].

10.2.   הקונים

 

10.2.1.    גולשים רשומים באתר יהיו רשאים לבצע רכישה של מוצרים באתר. הזמנת הקונה לקנות את המוצר תיקרא "ההצעה". ביצוע ההזמנה על ידי המוכר תהווה הסכמה של הצדדים לתנאי העסקה הנכללים במודעה, לרבות למחיר לתנאי התשלום.

10.2.2.    בעת ביצוע ההזמנה ולשם השלמתה יהא על הקונה למלא טופס הזמנה. הקונה מסכים ומאשר כי ידוע לו שפרטי הקונה יועברו למוכר במסגרת ביצוע העסקה ולשם השלמתה.

 

11.  מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה

 

11.1.   ככלל הקונה רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוקי הגנת הצרכן והתקנות.

11.2.    ביטול העסקה הינו בהתאם להסכמה בין הצדדים בכפוף לכל דין וכנגד השבת המוצר למוכר על חשבון הקונה לכתובת המוכר ולאחר תיאום עם מחלקת השירות של חברת hobbybo בטלפון 054-5434228. על מנת להימנע מנזק למוצר, המוצר יוחזר באריזתו המקורית, ללא כל פגם ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא, עטוף כפי שנשלח ומבלי שנעשה בו כל שימוש.

11.3.   הנהלת האתר תהא רשאית באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע רכישה באתר ו/או לבטל עסקה בכל אחד מהמקרים הבאים:

11.3.1.   מקרה של תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה שימוש בשירותי האתר באופן תקין;

11.4.    במקרה של כוח עליון, פעולה, מלחמה, איבה, טרור, מצב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין;

11.5.   אם יתברר כי גורם כלשהו התערב באופן לא חוקי במהלך התקין של העסקה;

11.6.   במקרה של הפרה של תנאי השימוש הללו, לרבות הפרה צפויה; ו/או

11.7.   אי תשלום ו/או קבלת אישור של ספק הסליקה או חברת האשראי. במקרה של הפסקת הפעילות באתר ו/או ביטולה של עסקה ספציפית, תימסר למשתמש הרשום הודעה על ביטול העסקה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני אותה סיפק.

11.8.   למשתמשים הרשומים לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביטול הנובע מביטולה של העסקה ו/או מהפסקה ו/או ביטול הפעילות באתר.

 

12.   תכנים המועלים לאתר על ידי או עבור גולשים

12.1.   במסגרת השירותים, עשויה החברה להציג ו/או לעשות שימוש ו/או לאחסן בשרתיה ו/או במערכותיה תכנים שנוצרו על ידכם  (להלן: "תוכן הגולש" או "תכני הגולשים").

12.2.   לגבי התכנים האמורים בסעיף 12.1 לעיל, ולגביהם בלבד, החברה אינה טוענת לבעלות עליהם והם ישארו יצירות שלכם, ולכן:

12.2.1.   הנכם מתחייבים שלא להעלות כל תוכן שאין בידכם את מלוא הזכויות או ההסכמות הנדרשות לשם הצגתו באתר ו/או שילובו בשירותים, באופן שיהווה, בין השאר, הפרה של זכויות כלשהן של צד שלישי כלשהו (בין השאר ומבלי למצות זכויות קניין רוחני), ובאחריותכם הבלעדית לדאוג שהעלאת ו/או השימוש בתוכן כאמור אינם עומדים בניגוד להוראות הדין.

12.3.   החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בשום צורה ו/או אופן לכל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק גוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות וכיו"ב, אשר עשויים להגרם לכם ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מתכני הגולש אשר תעלו לאתר ו/או שבהם תעשו שימוש. האחריות, הן במישרין והן בעקיפין, הבלעדית בהקשר זה ובקשר עם האמור בסעיפים 12.2.1 לעיל מוטלת עליכם בלבד.

12.4.   בעצם העלאת תכני הגולש לאתר, הנכם מעניקים לחברה ולגופים אחרים רישיון לא מוגבל וללא תמורה להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בציבור, לבצע בציבור, להעמיד לרשות הציבור, לשכפל, לערוך, לתרגם, ליצור נגזרות ולשנות את עיצוב תוכן הגולש; את הרשות לפרסם את שמכם בקשר לתוכן הגולש; ואת הזכות להעניק רישיון משנה לשימוש בתוכן הגולש לכל צד שלישי, הכול באופן בלתי חוזר, ללא תשלום תמלוגים, בכל העולם, ולתמיד. בהקשר זה הנכם מסכימים שלא לנקוט בצעדים כנגד החברה, מכל מין וסוג שהוא,

12.5.   החברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לקבוע גבולות והגבלות לגבי השימוש באתר ובשירותים, ובכלל זה, מספר הימים המירבי לשמירת תוכן הגולש והמספר המירבי של תכני הגולשים שניתן לשמור, הגודל המירבי של תוכן הגולש והכמות המירבית של שטח אחסנה שיוקצה עבורכם בשרתי החברה, מספר הפעמים המירבי ומשך הזמן האפשרי לגישה לשירותים בפרק זמן נתון, ועוד.

12.6.   החברה רשאית לערוך ו/או לשנות ו/או להחליט שלא להעלות לאתר ו/או לפקח ולנטר את תכני הגולשים, אך גם אם תעשה זאת לא יהא בכך כדי להקים אחריות ו/או חבות של החברה בכל האמור ו/או הנוגע לתכני הגולשים ו/או לכל תוצאה אשר עשויה לקרות ו/או תקרה בפועל כתוצאה מהסתמכות עליהן או מהשימוש בהן.

12.7.   מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל ולהלן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, לחסום, לשנות, להסיר תכנים, מסרים, תמונות, קליפים, קטעי וידאו וכיו"ב או לסרב להעלותם לאתר ו/או לשלבם בשירותים במידה ואלה יימצאו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, פוגעים או מפרי זכויות (בעקבות פניה של צד שלישי או מסיבה אחרת) או מפרים תנאי הסכם זה או מכל סיבה אחרת, כולל במקרה של חריגה ממגבלות האחסון שנקבעו. אין באמור בכדי להטיל על החברה אחריות כלשהי בקשר עם תכני גולשים אשר הוסרו מהאתר ו/או לא הועלו לאתר ו/או שונו ו/או נערכו ו/או שהגישה אליהם נחסמה, גם אם יתברר בסופו של דבר כי הוסרו ו/או לא הועלו ו/או שונו ו/או נערכו תכנים שאינם פוגעים או מפרים. בעצם העלאת תכני גולשים לאתר ו/או השימוש בהם במסגרת השירותים, הנם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת כלפי החברה בקשר עם תוכן הגולש, אם וככל שיארע האמור לעיל, או כל חלק הימנו, בעקבות החלטה של החברה, לפי שיקול דעתה.

12.8.   תכני הגולשים עשויים להיות חשופים לכל דורש ועשויים להיות פתוחים לשימושים של גולשים נוספים מלבדכם. הנכם מסכימים כי לא תהא לכם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת כלפי החברה בהקשר זה.

12.9.   הנכם מתחייבים לשפות ולפצות את החברה, בגין כל תביעה, טענה או דרישה שתוגש נגדה, בקשר לתכנים אשר הועלו על ידכם באתר ו/או שבהם עשית שימוש במסגרת השירותים.

 

13.  פיקוח, העברת מידע ואבטחת מידע:

13.1.   אין לנו כל מחויבות לפקח על האתר, על קהל המשתמשים שלו ועל התוכן המועלה לאתר על ידי המשתמשים בו ובכלל כך תגובות לכתבות או פרסומים שונים, ואנו איננו עושים זאת. עם זאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעיין בחומר המתפרסם ולהסיר כל חומר לפי שיקול דעתנו הבלעדי. ביצוע פעולות ממין זה לא ייצור התחייבות או אחריות מצידנו בקשר לפיקוח על תכנים המועלים לאתר.

13.2.   אנו נהיה רשאים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה מראש, להשעות או לחסום את הגישה שלכם לאתרים במקרים של עבירה על החוק או על תנאי השימוש באתר, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של המערכת, או פגיעה בזכויות קניין רוחני, ולא תהיה לכם כל טענה או דרישה כנגדנו במקרה שכזה.

13.3.   אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיכם או אודות השימוש שלכם באתר כולל תוכן השימוש ללא קבלת רשות ממכם, אם פעולה זו חיונית כדי: (1) לציית לדרישות משפטיות או למלא אחר צווים שניתנו בהליך משפטי או על-ידי רשות מוסמכת על פי כל דין; (2) לאכוף את תנאי השימוש.

13.4.   מאחר שההתחברות לאתר נעשית באמצעות רשת האינטרנט, יתכן שמידע שתפרסמו או תעלו לאתר (ככל שתהיה לכם אפשרות לעשות כן) יגיע לידי צדדים שלישיים.

13.5.   אנו איננו בודקים את המידע והתכנים שעוברים ברשת, למעט למטרות הגנה על הרשת שלנו. לכן, באחריותכם לנקוט באמצעי אבטחה הולמים (נגד וירוסים, חדירה למחשב, וכו'). כל שימוש שיעשה במידע או בשירותים חיצוניים לאתר, הוא באחריותכם בלבד.

14.  מדיניות פרטיות:

בהסכמתכם לתנאי שימוש אלה אתם מאשרים כי קראתם את מדיניות הפרטיות של החברה [22781] בקשר עם האתר והתוכן המצוי באתר, שהיא מקובלת עליכם וכי אתם מסכימים לכל האמור בה. מדיניות הפרטיות הנ"ל מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר.

15.  שירותים בתשלום:

15.1.   אנו נהיה רשאים לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים שונים לפי החלטתנו, ונהיה רשאים לשנות בכל עת את השירותים שניתנים על ידנו, או את העלות שאנו גובים עבורם, להוסיף ולהפסיק שירותים בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי וזאת ללא כל הודעה מראש.

15.2.   חלק מהשירותים הכרוכים בתשלום דורשים הורדה של תוכנות, הרשמה ותשלום באמצעות צדדים שלישיים, אתם מתחייבים לפעול על פי תנאי הרישיונות של אותם גורמים ואנחנו לא נישא באחריות ליחסיכם מולם. בהרשמה ותשלום שתבצעו מול צדדים שלישיים, אתם פוטרים בזאת אותנו, לרבות עובדינו ומנהלינו והפועלים מטעמנו, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה ו/או סליקה אשר אינה מתבצעת ישירות על ידינו.

15.3.   רכישת מנוי לשירותים מסוימים עשויה להקנות לבעל המנוי יתרון על פני יתר המשתמשים, שאינם בעלי מנוי. אנו נהיה רשאים לשנות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, את היתרון שיוקנה לבעלי המנוי וכן את כמות וסוגי התוכן של השירותים הזמינים לקטגוריות שונות של משתמשים ומנויים ועשויים להגדיל או להקטין את התוכן והשירותים הניתנים למנויים בתשלום. יובהר, כי מנויים ומשתמשים לא יקבלו החזרים בעקבות שינויים אלה.

15.4.   יובהר, כי במקרה שאחד השירותים או כל השירותים או המוצרים הדיגיטליים לא יהיו זמינים, לא יינתן החזר כספי ואנו שומרים לעצמנו את הזכות להעניק החזרים או זיכויים על פי שיקול דעתנו הבלעדי. 

15.5.   אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את סוג המידע והשירותים הניתנים באתר, ובכלל זה הוספת שירותים או הפסקתם בכל עת את השירותים הניתנים באתרים, כולם או מקצתם.

 

16.  הגבלת אחריות

16.1.   הנכם מסכימים לפעולות שתנקוט החברה כדי להגן על האתר, השירותים ומערכות המחשוב שלה, גם אם פעולות אלו עלולות, עקב קשיים טכנולוגיים, לחסום או לעכב גם שימוש לגיטימי באתר ו/או בשירותים.

16.2.   החברה לא תהא אחראית לאובדן ו/או לנזק אשר עשויים להיגרם למידע ו/או לתכנים, לרבות תכני הגולשים.

16.3.   הנכם מודעים ומסכימים לכך כי ייתכנו עיכובים ו/או תקלות ו/או שינויים בקבלת השירותים באמצעות האתר עקב נסיבות חיצוניות אשר אינן תלויות בחברה (כדוגמת עומסים או תקלות ברשתות הסלולאריות השונות).

16.4.   החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להפסיק את השירותים שהיא נותנת ללא כל הודעה מראש.

16.5.   תכני השירותים, והמודעות נמסרו לנו על ידי ספקים שונים ועל אחריותם בלבד. החברה אינה שולטת במקורות המידע ואינה אחראית לתוכנם, שלמותם, מהימנותם או דיוקם.

16.6.   החברה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, תקינות, העדר טעויות ודייקנות האתר, השירותים, כמו גם המודעות המוצגות באתר, לכל מטרה שהיא, וכן לגבי היעדר וירוסים, רכיבים מזיקים אחרים בהם, או העדרן של תקלות טכניות באתר ו/או במערכות המחשוב של החברה ו/או בשירותים. בנוסף, החברה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי יכולות טכניות (למשל, עלול להיות שוני בין התכנים כפי שהם מופיעים באתר לבין אופן תצוגתם בתוכנות גלישה שונות ועל גבי צג המכשיר הסלולארי).

16.7.   כל השירותים, לרבות התכנים והמודעות, ניתנים "כפי שהם" (As Is) ללא אחריות או חיוב מכל סוג. החברה מסירה מעצמה בזאת כל אחריות וחיוב לגבי השירותים, לרבות התכנים והמודעות המופיעים באתר, כולל כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי איכות טכנית, התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, בעלות ואי-הפרת זכויות.

16.8.   בהתאם, החברה לא תהא אחראית לכל אובדן ו/או נזק (מכל מין וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק, נזק גוף ו/או נזק למכשירים סלולאריים) ו/או הוצאה או הפסד, ישירים או עקיפים, אשר נגרמו כתוצאה מהסתמכות על השירותים ו/או צריכתם ו/או הגלישה לאתר ו/או באתר.

16.9.   הנכם מסכימים באופן מפורש לכך שהחברה לא תהיה אחראית לגישה ללא הרשאה או לשינוי ללא הרשאה של תכני הגולש או הנתונים שלך, ולחומר, תכנים או נתונים שיישלחו או יתקבלו או שלא יישלחו או שלא יתקבלו. הנכם מסכימים באופן מפורש לכך שהחברה אינה נושאת באחריות ו/או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל צד שלישי, או לכל הפרת זכויות של צד שלישי, כולל זכויות קניין רוחני. הנכם מסכימים באופן מפורש לכך שהחברה אינה אחראית לכל תוכן הנשלח באמצעות ו/או נכלל באתר על-ידי צד שלישי כלשהו.

16.10.החברה  לא תשא באחריות ולא תחוב בכל חובה עקב נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר נגרמו עקב הפעלת אמצעים למניעת הונאה, במידה הדרושה לצורך איתור ההונאה והפסקתה.

16.11.החברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו על ידי נסיבות מעבר לשליטתה, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של ספק תקשורת כלשהו או מגבלות שהוטלו על ידו, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, אמצעים למניעת הונאה, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים (לרבות "האקרים") או נסיבות אחרות שאינן בשליטת החברה.

16.12.הנכם מצהירים כי ידוע לכם כי קבלת השירותים מאתר זה ואיכותם תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת החברה, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות וכן ציוד הקצה שברשותכם. לפיכך, לא תהיי רשאית להעלות כלפי החברה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת בכל הנוגע לאובדן, הוצאה עוגמת נפש, נזק (מכל מין וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק נזק גוף) או הפסד, ישירים או עקיפים, בגין כל טעות, תקלה, פגיעה באיכות או כשל בהעברת השירותים, ככל שטעות, תקלה או כשל כאמור נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה, כשל וכיו"ב בגורמים טכנולוגיים שאינם בשליטת החברה.

16.13.מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, אחריותה הכוללת של החברה לשירותים או לנזקים אחרים שנגרמו כתוצאה משימוש באתר ותרופתך הבלעדית במקרה שהחברה תימצא אחראית על אף ההגבלות על האחריות שלעיל תהיה מוגבלת לסכום ששילמת בפועל (אם בכלל) עבור השירותים שהתקבלו באמצעות האתר במהלך 12 החודשים שקדמו למועד קרות האירוע שגרם לנזק.

17.  שיפוי

17.1.   המשתמשים באתר מתחייבים לשפות את החברה, עובדיה, המנהלים בה או מי מטעמה בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידם, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהחברה או מי מטעמה זכאים לו על פי דין.

17.2.